Syksy ja valkoinen keppi

Poh­jois-Sa­von Nä­kö­vam­mai­set ry

Poh­jois-Sa­von Näkövam­mai­set ry on yk­si Näkövam­mais­ten liit­to ry:n alueyh­dis­tyk­sistä ja sen toi­min­ta-aluee­na on Poh­jois-Sa­vo. Yh­dis­tyk­sen toi­min­ta­kes­kus si­jait­see Kuo­pios­sa, Ku­nin­kaan­ka­tu 23 A, 2. krs.

Toi­min­ta­kes­kus on avoin­na tiis­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja tors­tai­sin klo 9.00 - 14.00.

Yh­dis­tys toi­mii oman alueen­sa näkövam­mais­ten asian­tun­ti­ja- ja pal­ve­lujärjestönä.

Poh­jois-Sa­von Näkövam­mai­set ry on pe­rus­tet­tu vuon­na 1943. Jäse­niä on n. 500.

Yh­dis­tyk­sen jäsen­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat tie­do­tus-, har­ras­te-, ker­ho- ja vir­kis­tys­toi­min­ta, ääni­leh­tien tuot­ta­mi­nen sekä oi­keuk­sien­val­von­ta.

Yh­dis­tyk­sel­lem­me voi tul­la ryhmän kans­sa tu­tus­tu­maan näkövam­mai­suu­den eri puo­liin, apuväli­nei­siin ja va­paaeh­tois­toi­min­taan tai kuul­la näkövam­mais­ta ko­ke­mus­kou­lut­ta­jaa. Ai­ka yh­dis­tyk­sel­le kan­nat­taa kui­ten­kin va­ra­ta hy­vissä ajoin etukäteen. Lämpimästi ter­ve­tu­loa!

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia